بیماری های مفید
بیماری های مفید 

در روایات و احادیث معتبر طبی این بیماریهای مفید خوانده شده و هر چند درمان های آنها نیز ذکر شده ولی از طرف دیگر توصیه شده که شخص با آنها مدارا کند

سرماخوردگی
بدن را تقویت و سیستم ایمنی بدن را فعال میکند و بدن را در برابر بسیاری از بیماریها بیمه میکند که کمترین آن جذام است
 سرفه
ایمنی از فلج است و فلجی به معنای بسیاری بیماریها از قبیل ام اس. ای ال اس. میوپاتی. فلج و سکته مغزی. تحلیل عضلات و …

التهاب چشم
ایمنی از کوری و یا حداقل ایمنی در برابر تضعیف چشم است

جوش و دمل
ایمنی از بیماری زشت پیسی یا برص است