داروها

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

حب اثلق (تقویت قوه باه زنان)

ترکیبات:رازیانه ، اثلق و ... موارد مصرف : تنظیم عادت ماهیانه در زنان ، فعال کننده تخمدا...
0
14,000 تومان

حب اطریفل اسطوخدوسی

ترکیبات: پوست هلیله زرد، پوست هلیله سیاه، بلیله، آمله، سنای مکی، تربد سفید مدبر، اسطوخدوس،...
0
13,000 تومان

حب اطریفل افتیمونی

موارد مصرف: پاکسازی دماغ ازمواد سوداوی، رفع عوارض روان درجنون، ضد اضطراب وناراحتی و مالیخو...
0
13,500 تومان

حب اطریفل غددی

ترکیبات: هلیله سیاه، افتیمون، پوست بلیله، آمله، تربد، بسفایج، اسطوخدوس، سنا مکی، شیطرج هند...
0
10,000 تومان

حب اطریفل گشنیزی

موارد مصرف: تقویت معده و کبد، سردرد، درد گوش، درد چشم که به سبب بخارات معده باشد، نزله وزک...
0
13,000 تومان

حب افزایش قد

ترکیبات: سیاه دانه،مصطکی،ثعلب و .... . موارد مصرف: افزایش قد،تقویت قوای جنسی. نحوه مصرف:...
0
18,000 تومان

حب الراحه

ترکیبات: رب ریوند چینی، هلیله سیاه، سنا، صبر زرد مدبر و...  موارد مصرف: ملیّن و لینت...
0
11,000 تومان

حب انگل

ترکیبات: قنبیل، سرخس، قسط تلخ، تربد، شیخ ارمنی، برنگ کابلی مقشّر، نمک هندی، ترمس و... ...
0
7,900 تومان

حب ایارج

ترکیبات: مصطکی رومی، دارچین، زعفران، سنبل الطیب، عود بلسان، حب بلسان، سلیخه، صبر سقوطری و....
0
12,500 تومان

حب بید

ترکیبات  : پوست بید -  ریشه شیرین بیان – ریشه کاسنی موارد مصرف :مسکن اعصاب – تح...
0
10,000 تومان

حب تقویت حافظه

ترکیبات: فلفل، مرمکی تصفیه شده، کندر، سعد کوفی، زعفران و...  موارد مصرف: تقویت حافظه...
0
14,000 تومان

حب توده

ترکیبات: عسل، موم مخصوص، جدوار و...  موارد مصرف: مقوی قوه باه، تقويت کلیه، ورم پروست...
0
10,500 تومان

حب جنطیانا

ترکیبات: لاک مغسول، کرفس کوهی، جنطیانا و 25 گياه دیگر  موارد مصرف: کاهش وزن، تقويت ک...
0
13,000 تومان

حب حبس حیض

ترکیبات: کندر, خون سیاوشان, کهربا, گلنار موارد مصرف: خونریزی زنانه, لکه بینی و ...
0
15,700 تومان

حب خاص

ترکیبات: زعفران، کوکنار، شاهدانه و... موارد مصرف: تسکین درد، جایگزین انواع مخدرها، بی خوا...
0
13,100 تومان