دواها

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

حب جنطیانا

حب جنطیانا ترکیبات: لاک مغسول، کرفس کوهی، جنطیانا، بیست و پنج گیاه دیگر موارد مصرف: کاهش...
0
17,500 تومان

حب حبس حیض

حب حبس حیض ترکیبات: کندر، خون سیاوشان، کهربا، گلنار و... موارد مصرف: خونریزی زنان، لکه ب...
0
15,700 تومان

حب خاص

حب خاص ترکیبات: زعفران، کوکنار، شاه دانه و... موارد مصرف: تسکین درد، جایگزین انواع مخدره...
0
13,100 تومان

حب خونساز 1

ترکیبات: شیطرج، زنجبیل، آمله، بلیله، هلیله زرد، کشته آهن فولاد موارد مصرف: کم خونی ، فقر ...
0
20,000 تومان

حب داء الصدف (کد 181)

حب داء الصدف پسوریازیس ترکیبات: کاسنی، قاصدک، ریشه بابا آدم، چوب چینی و... موارد مصرف: ...
0
7,300 تومان

حب درد

حب درد ترکیبات: زعفران، گلنار، شاه دانه و کوکنار موارد مصرف: مسکن دردها، جایگزین انواع م...
0
2,600 تومان

حب درد مفاصل و سیاتیک

حب درد مفاصل سیاتیک ترکیبات: هلیله زرد، صبر سقوطری، سورنجان، زنجبیل، عاقرقرحا و... موارد...
0
15,500 تومان

حب دوای بلغم سردی معده

حب دوای بلغم سردی معده ترکیبات: سیاهدانه مدبر، آویشن کوهی، مصطکی رومی، زنیان مدبر و... ...
0
16,000 تومان

حب دیابت

حب دیابت داروها موارد مصرف: دارویی کاملا طبیعی و موثر در کنترل دیابت، جایگزین داروهای شی...
0
21,000 تومان

حب زرد

حب زرد تر کیبات: صبر زرد، عسل، اسپرزه و موارد مصرف: یبوست، ضد چاقی، دفع اخلاط فاسده از م...
0
5,200 تومان

حب سورنجان (سقمونیا)

حب سورنجان ترکیبات: سورنجان، سنا، اسارون، زنجبیل، زیرۀ کرمانی، دارالفلفل موارد مصرف: دار...
0
17,000 تومان

حب سینا (کد 117)

حب سبنا حب عرق النساء ترکیبات: سورنجان، هلیله زرد، صبر زرد و... موارد مصرف: جهت رفع درد...
0
21,000 تومان

حب شفا

حب شفا ترکیبات: تاتوره مدبر، زنجبیل مدبر، ریوند چینی مدبر و... موارد مصرف: سردرد مزمن، ض...
0
21,000 تومان

حب شیطرج

حب شیطرج ترکیبات: زنجبیل، عاقرقرحا، شیطرج و... موارد مصرف: درد مفاصل بلغمی، روماتیسم مفص...
0
15,000 تومان

حب فالج

حب فالج ترکیبات: شحم حنظل، نمک هندی، مقل، کتیرا، ایارج فیقرا، فرفیون، اسطوخدوس، مغز خیار ...
0
19,000 تومان

حب فشار خون (کد 180)

حب فشارخون ترکیبات: تخم کاهو، هل، صبر زرد، هلیله زرد، آمله و...   موارد مصرف: کاهش...
0
15,000 تومان