دواها

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:

ایکس 7 (X 7)

ایکس7 (x7) داروها موارد مصرف: از بین برنده تومورهای بدخیم و تومورهای مغزی، رافع رطوبات م...
0
20,000 تومان

حب اثلق (تقویت قوه باه زنان)

حب اثلق ترکیبات: رازیانه، اثلق و... موارد مصرف: تنظیم عادت ماهیانه در زنان، فعال‌ کننده ...
0
18,000 تومان

حب اطریفل اسطوخدوسی

حب اطریفل اسطوخدوسی ترکیبات: پوست هلیله زرد، پوست هلیله سیاه، بلیله، آمله، سنای مکی، تربد...
0
17,000 تومان

حب اطریفل افتیمونی

حب اطریفل افتیمونی ترکیبات: پوست هلیله کابلی، آمله مقشر، بلیله، تربد مجوف، افتیمون شامی، ...
0
20,000 تومان

حب اطریفل غددی

حب اطریفل غددی موارد مصرف: درد مفاصل بلغمی، روماتیسم مفصلی، فالج، لقوه، احتباس خونریزی ن...
0
15,000 تومان

حب اطریفل گشنیزی

حب اطریفل گشنیزی ترکیبات: هلیله سیاه، پوست هلیله کابلی، پوست هلیله زرد، پوست بلیله، آمله ...
0
17,000 تومان

حب افزایش قد

حب افزایش قد ترکیبات: سیاهدانه، مصطکی، ثعلب موارد مصرف: افزایش قد، تقویت قوای جنسی مقدا...
5
25,000 تومان

حب الراحه

حب الراحه ترکیبات: رب ریوند چینی، هلیله سیاه، سنا، صبر زرد مدبر و... موارد مصرف: ملین و ...
0
11,000 تومان

حب انگل

حب انگل ترکیبات: قنبیل، سرخس، قسط تلخ، تربد، شیح ارمنی، برنگ کابلی مقشر، نمک هندی، ترمس ...
0
7,900 تومان

حب ایارج

حب ایارج معنی ایارج، دواء مسهل و معنی فیقرا، تلخ است و آن دارویی است که درونش صبر به کار ...
0
20,000 تومان

حب بواسیر

حب بواسیر ترکیبات: هلیله سیاه، آمله، سورنجان، گل سرخ و ... موارد مصرف: بواسیر، واریکوس...
0
16,000 تومان

حب بید

حب بید ترکیبات: پوست بید، ریشه شیرین بیان ، ریشه کاسنی و... موارد مصرف: مسکن اعصاب، تحری...
0
15,000 تومان

حب تقویت حافظه

حب تقویت حافظه ترکیبات: فلفل، اگیر، مرمکی تصفیه شده، کندر، سعد کوفی، زعفران و... موارد م...
5
20,000 تومان

حب توده

حب توده ترکیبات: عسل، موم مخصوص، جدوار و... موارد مصرف: مقوی قوه باء، تقویت کلیه، ورم پر...
0
10,500 تومان

حب جمیل

حب جمیل ترکیبات: تخم گزنه، تخم کرفس کوهی، تخم ترب، مرّمکّی، مقل مقدار مصرف: هر 8ساعت ی...
0
21,000 تومان

حب جنطیانا

حب جنطیانا ترکیبات: لاک مغسول، کرفس کوهی، جنطیانا، بیست و پنج گیاه دیگر موارد مصرف: کاهش...
0
20,000 تومان